zazeli vijest

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA 910-04/17-07/10, URBROJ 524-06-02-01/1-18-459, od 12. listopada 2018. godine i sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kodni br: UP.02.1.1.05.273-Zaželi za Vukovar, KLASA: 910-04/18-07/229, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-1., od 5.11. 2018. godine i članka 24. Statuta Udruge žena Vukovar od 4. srpnja 2016. godine, predsjednica Udruge žena Vukovar (u daljnjem tekstu Udruga) objavljuje:JAVNI POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
u projektu Zaželi za Vukovar

Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu Zaželi za Vukovar iz prijavnog programa ZAŽELI za radno mjesto- radnica za pružanje usluga potpore (pomoć u kući).

Program “Zaželi” u skladu je sa europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Mjesto rada: Vukovar (gradske četvrti grada)
Broj traženih radnica: 10

Vrsta zaposlenja:
• na određeno, novootvoreni poslovi
• mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom

Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Natječaj vrijedi od: 14.1.2019.
Natječaj vrijedi do: 21.1.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: terenski rad

Razina obrazovanja:
• Nezavršena osnovna škola
• Završena osnovna škola
• Najviše završena srednja škola 3 godine ili
• Najviše završena srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: nije uvjet

Ciljane skupine: nezaposlene punoljetne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi-domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Predviđeno trajanje zaposlenja: do 24 mjeseca

Opis poslova:
• obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrijeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni, nabava namirnica, ljekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Svaka žena će pružati uslugu potpore za najmanje 4 krajnjih korisnika.

Uvjeti za prijam u radni odnos:
• punoljetnost
• da je u evidenciji nazaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
• najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

Prijavnom obrazcu obavezno priložiti:
• životopis (uz obaveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis)
• presliku osobne iskaznice
• presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja
• osobe bez završenog osnovnoškolskog obrazovanja trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,
• potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog poziva)
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• vlastoručno potpisanu o pristanku na osposobljavanje (obrazac 2 ).

Podnositeljice prijave u obrascu 1 Prijava za zasnivanje radnog odnosa, obavezno označiti kojoj skupini prijaviteljica pripada te prilaže odgovarajaću potvrdu nadležnog tijela o svom statusu, (npr. za žene s invaliditetom, rješenje o invaliditetu).
Obrazac 1 Prijava za zasnivanje radnog odnosa i obrazac 2 Izjava o pristanku na osposobljavanje se može preuzeti u Udruzi žena Vukovar, Brune Bušića 74, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati ili na internet stranici Udruge: www.udzvu.org
Napomena: izabrane kandidatkinje koju imaju završenu osnovnu školu, odnosno srednjoškolsko obrazovanje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja bez obzira na stupanj i smjer stručne spreme.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po pozivu.
Povjerenstvo za provedbu postupka ovog Javnog poziva pozivat će kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete na razgovor (intervju). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidatkinje će biti obaviještene putem web stranice Udruge žena Vukovar.
Kandidatkinja koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla svoju prijavu.
O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, biti će obaviještene u zakonskom roku.
Udruga žena Vukovar zadržava pravo poništenja Javnog poziva, bez posebnog objašnjenja.
Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Udruge žena Vukovar.
Prijave se podnose mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., poštom ili osobno u zatvorenoj kuverti na adresu: Udruga žena Vukovar, Brune Bušića 74, 32010 Vukovar, najkasnije do 21.1.2019. godine do 14,00 sati s naznakom “Povjerenstvu za zapošljavanje žena-ZAŽELI”.

Preuzmi:
OBRAZAC 1
OBRAZAC 2

U Vukovaru, 11.1.2019.                                                voditeljica projekta
                                                                                   Mirjana Mizdrak Mišanović

Partneri

hzz appicon1024x1024       czss        EDVU logo         Udruga za podršku žrtvama i svjedocima  

dom za starije i nemocne ososbe vukovar logo        Delfin pakrac       SOS Virovitica        oaza

Donatori

asb logo c&a fondacija logo gfw logoslagalica logo grad vukovar logo  ministarstvo za demografiju logo   vsž logozajednicki put logoeu zastava small           grb zg og

pravosudjemediterranenmediterranen