zazeli vijest

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog KLASA 910-04t 17 -07 t10,URBROJ 524-06-02-0111-18-459, od 12.listopada 2018. godine i sklopljenog Ugovora o dodjetiprograma Udinkoviti ljudski poiencijali' 2014.-2020., kodni Oroj: Uelfiz. 1."1.0s.'O2Tg-ZaZetiza Vukovar,KLASA: 910-04/18-071229, URBROJ: 524-06-02-0111-18-1., od 5.1 1.2018. godine, suktadno dtanku12. Zakona o radu/Narodne novine br.93 i 127117t, dlanka 24. Statirta Udruge Zena Vukovar od 4.srpnja 2016. godine, nakon provedenog Javnog poziva objavljenog na web stranicama HZZ-aiUdruge Zena Vukovar 14.1.2019. godine, predsjednica Udruge donosi:

Odluka o prijemu  (PDF)

Partneri

hzz appicon1024x1024       czss        EDVU logo         Udruga za podršku žrtvama i svjedocima  

dom za starije i nemocne ososbe vukovar logo        Delfin pakrac       SOS Virovitica        oaza

Donatori

asb logo c&a fondacija logo gfw logoslagalica logo grad vukovar logo  ministarstvo za demografiju logo   vsž logozajednicki put logoeu zastava small           grb zg og

pravosudjemediterranenmediterranen