IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Udruga žena Vukovar (u daljnjem tekstu Udruga) obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679). Udruga obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja djelatnosti koja je od općeg/javnog interesa. Udruga prikuplja izravne osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa i e-mail adresa te kontakt telefon; snima fotografije prilikom provođenja nekih aktivnosti u svrhu promidžbe i izvještavanja. Podaci koje Udruga prikuplja i evidentira su:

 

podaci o članstvu

podaci o osobama izabranima za članove/ce tijela upravljanja, nadzora

podaci o osobama izabranima za članove/ce drugih tijela sukladno Statutu

podaci o zaposlenicima/cama

podaci o volonterima/kama

podaci o kandidatima/kinjama za posao

podaci o kandidatima/kinjama za polaznike/sudionike programa

podaci o korisnicima/cama usluga

zahtjevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

zahtjevi i odgovori na upite građana/ki

podaci o predstavnicima / odgovornim osobama / uključenim osobama Partnera za potrebe prijave projekata i programa i drugim srodnim slučajevima

 

 

Primatelji osobnih podataka

 

Udruga će prikupljene i evidentirane osobne podatke dati na uvid isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog pisanog naloga ovlaštenog javnog tijela. Udruga može čuvati prikupljene podatke i nakon što osoba prestane koristiti usluge i/ili sudjelovati u aktivnostima.

 

 

 

Prava ispitanika

 

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

 

pravo na pristup osobnim podacima

ispravak osobnih podataka

brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim odredbama

ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim odredbama

pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

 

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti putem pošte na adresu: Udruga žena Vukovar, Brune Bušića 74, 32010 Vukovar ili na e-mail: info@udzvu.org s naslovom: za zaštitu osobnih podataka.

 

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

 

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

 

 

 

UDRUGA ŽENA VUKOVAR