Što je besplatna pravna pomoć?

Svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornog ostvarivanja pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima, a ostvaruje se kao primarna i sekundarna pravna pomoć.

 

Besplatna pravna pomoć

 • Imate pravni problem kojeg ne znate riješiti?
 • Trebate opću pravnu pravnu informaciju ili savjet?
 • Potrebno vam je sastaviti podnesak u upravnom postupku?
 • Trebate osobu od povjerenja, pomoć, podršku?
 • Djelotvorno ostvarivanje pravne zaštite

 

Pružanje primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama: Ženama žrtvama obiteljskog nasilja, pripadnicima nacionalnih manjina, starijim I nemoćnim osobama I drugim osobama u potrebi u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

 

Besplatnu pravnu pomoć imaju pravo tražiti:

 

 • Hrvatski državljani
 • Dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
 • Stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku
 • Stranci pod privremenom zaštitom
 • Stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratku

 

Primarna pravna pomoć

Primarna pravna pomoć pruža se ako su ispunjenje sljedeće pretpostavke:

 • Ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari
 • Ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
 • Ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan
 • Ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva

Primarnu pravnu pomoć pružaju:

 • Uredi državne uprave u županijama
 • Ovlaštene udruge
 • Ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan
 • Pravne klinike

 

Kako izgleda postupak ostvarivanja primarne pravne pomoći?

Postupak ostvarivanja besplatne primarne pravne pomoći pokreće se IZRAVNIM OBRAĆANJEM pružatelju primarne pravne pomoći (uredima državne uprave ili ovlaštenim udrugama ili pravnim klinikama). Prilikom pokretanja postupka za ostvarivanje besplatne primarne pravne pomoći NIJE potrebno ispuniti obrazac zahtjeva.

 

Što sve obuhvaća primarna pravna pomoć?

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

 • Opću pravnu informaciju (opća i načelna uputa o pravnom uređenju pojedinog područja)
 • Pravni savjet ( cjelovita uputa o načinu i mogućnostima rješavanja ostvarenja i/ili zaštite određenog prava korisnika)
 • Sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 • Zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • Pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora

 

Sekundarna pravna pomoć

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

 • Pravni savjet
 • Sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
 • Sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
 • Zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • Pravnu pomoć u mirnom rješenju spora

 

Bitno je naglasiti kako sekundarna pravna pomoć obuhvaća i:

 • Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka
 • Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju ODVJETNICI.

 

Pretpostavke za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći:

 • Ako se radi o složenijem postupku
 • Ako se podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam zastupati
 • Ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva
 • Ako se ne radi o obijesnom parničenju
 • Ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen zahtjev podnositelja zbog namjernog davanja netočnih podataka
 • Ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju propisanih propisa

 

Besplatna pravna pomoć može se odobriti u sljedećim postupcima:

 • U svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
 • Iz radnih odnosa
 • Iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
 • Ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga Zakona može odobriti pravna pomoć
 • Mirnog rješenja spora
 • Iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva

Kako izgleda postupak ostavarivanja sekundarne pravne pomoći?

Tko odlučuje o zahtjevu za BPP i u kojem roku?

Ured državne uprave odlučuje o zahtjevu za ostvarenje besplatne pravne pomoći RJEŠENJEM u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U RJEŠENJU u kojemu se odobrava sekundarna besplatna pravna pomoć određuje se i ODVJETNIK koji će pružiti pravnu pomoć i kojem se mora dostaviti rješenje. Odobravanje pravne pomoći odnosi se na potpuno ili djelomično osiguravanje plaćanja troškova pravne pomoći ovisno o imovinskom stanju podnositelja zahtjeva.

 

Kada se odobrava sekundarna pravna pomoć bez utvrđivanja imovinskog stanja?

Sekundarna pravna pomoć odobrit će se bez utvrđivanja imovnog stanja ako je podnositelj zahtjeva:

 • Dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje
 • Žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena
 • Osoba koja je korisnik pomoći za uzdržavanje odnosno minimalne zajamčene naknade u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi (obvezno priložiti presliku rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad uz zahtjev)
 • Osoba kojoj je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (obvezno priložiti presliku rješenja o priznatom pravu uz zahtjev).

 

NAPOMENA: 

Primarna pravna pomoć NE obuhvaća zastupanje i sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima, dakle NISMO Vas ovlašteni predstavljati pred sudovima.

Pravnu pomoć u Udruzi pruža diplomirana pravnica koja za rad ima ovlaštenje Ministarstva pravosuđa, dobivenog temeljem određenog radnog iskustva i ispunjavanja drugih propisanih uvjeta.