Tko smo mi

Udruga žena Vukovar je nevladina, feministička, neprofitna i nestranačka organizacija civilnog društva osnovana sa svrhom zaštite, promicanja i unaprjeđenja ljudskih prava i sloboda, ravnopravnopravnosti žena i muškaraca, demokratizacije društva,promicanja, unaprjeđenja i jačanja građanskog aktivizma u kreiranju i provedbi javnih politika aktivnog građanstva za razvoj i djelovanje u lokalnim zajednicama kroz povećanu uključenost marginaliziranih skupina građana u društveni razvoj i odlučivanje.

Naš tim

Mirjana Mizdrak Mišanović

koordinatorica Udruge žena Vukovar

Jelena Janković

administrativna asistentica

Tatjana Zuber

voditeljica financija

Dejana Jasenovčanin

asistentica za projekte i administraciju

U Udruzi žena Vukovar od samog osnutka 1998. djeluje Klub osoba treće dobi. Rad s osobama treće dobi zasniva se na razvoju različitih modela skrbi i vaninstitucionalne potpore, poticanju aktivnog starenja, boljoj povezanosti i solidarnosti među generacijama, osmišljavanju slobodnog vremena i volonterstvu kojima je svrha poboljšanje kvalitete življenja osoba treće dobi.

Udruga sukladno utvrđenim ciljevima djeluje na području ostvarivanja i zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, demokratskog razvoja, obrazovanja, socijalne djelatnosti, međunarodne suradnje, kulture, socijalnog poduzetništva i održivog razvoja, očuvanja prirode, zaštite okoliša, razvoja ruralnih zajednica kroz razvoj i unaprjeđenje socijalnih usluga u zajednici i razvoj međusektorske suradnje i suradnje civilnoga društva.

Vizija

Naša vizija je ravnopravno i suvremeno društvo koje prepoznaje i poštuje prava svih ljudi i u kojem demokratski sustav i javne politike ispunjavaju svoju temeljnu svrhu ostvarenja građanskih prava , sloboda i jednakih mogućnosti te osiguravaju pozitivne društvene promjene i kontinuirani napredak zajednice u kojoj živimo.

Misija

Misija Udruge žena Vukovar je promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, posebno žena, unapređenje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba i promicanje društvenog razvoja i razvoja zajednice.

Radi ostvarivanja svojih strateških ciljeva Udruga se oslanja na potpore, donacije, dobrovoljni rad svojih članova i volontera. Ukoliko želite donirati kliknite na gumb.

Suradnja

Petra nvo

PETRA – mreža nevladinih organizacija za Prevenciju i Eliminaciju TRgovanja ženamA u svrhu seksualnog iskorištavanja

Županijski tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji vukovarsko-srijemske županije -Uloga nacionalnog i županijskih timova je da aktivno sudjeluju u provedbi mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja kao i u osiguranju dosljedne provedbe odredaba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova– Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati aktivnosti na području Vukovarsko-srijemske županije koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati Županijskoj skupštini i drugim njenim tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:

  • prati i potiče provedbu nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području županije
  • prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova
  • razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova, te nadležnim tijelima predlaže mjere njihovog otklanjanja
  • potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovane, informativne i promidžbene naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova
  • predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova (održavanje tribina, okruglih stolova, radionica, seminara i sl.)