Nositelj programa: Udruga žena Vukovar

Partneri na programu: Centar za socijalnu skrb Vukovar

Opći cilj projekta: unaprijediti i poboljšati kvalitetu života te poticati socijalno uključivanje marginaliziranih skupina

Specifični ciljevi projekta su: Jačanje mreže pružatelja socijalnih usluga kojom se želi omogućiti socijalizaciju navednih grupa u adekvatno opremljenom i organiziranom prostoru, te smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz organiziranje i poticanje ciljanih skupina na pružanje međusobne potpore kroz uključivanje u aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi.

Donator: Europska unija, u okviru Iris Network